Анотация – Сигнали и системи

Дисциплината “Сигнали и системи” се изучава от студентите втори курс редовно и задочно обучение от специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване” и “Телекомуникационна информатика” в КТП.
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид фундаменталните за всички останали технически дисциплини знания, методи и средства в областта на теорията на информацията, теорията на сигналите, общата теория на системите, както и по конкретни методи за получаване, обработка и предаване на сигнали и средства за реализация на тези методи. Студентите, изучаващи дисциплината, трябва да придобият знания, практически опит и умения при анализ и синтез на сигнали и системи и изследване на поведението на системите в реални и моделирани експерименти.

Формите на контрол по дисциплината са:

–        писмен изпит под формата на тест,
–        входящ контрол за лабораторни упражнения,
–        защита на протоколите от лабораторни упражнения.

Коментарите са затворени.