Конспект – Сигнали и системи

К О Н С П Е К Т

по дисциплината “Сигнали и системи”

учебна година 2010/2011, ІІ курс, специалност ТТ, БКР и ТИ в КТП, редовно и задочно обучение

1. Информация, съобщение, сигнал, система. Подходи при определяне на понятията “информация”, “съобщение” и “сигнал”. Развитие на концепцията за система. Обобщена схема на телекомуникационна система.

2. Видове сигнали. Представяне във времевата и честотната области. Непрекъснати (аналогови) и дискретни във времето сигнали. Цифрови сигнали. Конволюция от дискретен и непрекъснат вид.

3. Основни параметри на сигналите и на каналите за връзка в комуникационните системи. Обем на сигнала и капацитет на канала.

4. Количествено определяне на информацията. Случайни събития. Вероятности. Подходи на Р. Хартли и К. Шенон при определяне на количеството информация. Ентропия. Информационен излишък. Пропускателна способност на информационен канал.

5. Видове системи. Основни сведения за системите. Непрекъснати и дискретни системи. Свойства на системите. Коефициент на предаване, импулсна и преходна характеристика на линейна стационарна система. Описание на линейна стационарна система чрез диференциални и диференчни уравнения и уравнения на състоянията.

6. Честотен анализ на непрекъснати сигнали и системи. Представяне на периодичен сигнал чрез тригонометричен ред на Фурие. Комплексна форма на реда на Фурие. Примери за спектри на сигнали в телекомуникациите. Въздействие на линейни системи върху периодични сигнали. Спектрален анализ на непериодични сигнали (Трансформация на Фурие). Честотен анализ на линейни стационарни системи.

7. Честотен анализ на дискретни сигнали и системи. Дискретизация на сигналите по отношение на времето и честотата. Теорема на Найкуист – Котелников. Дискретен ред на Фурие. Дискретно преобразуване на Фурие. Алгоритъм на бързото преобразуване на Фурие. Честотен анализ на дискретни линейни стационарни системи.

8. Анализ на непрекъснати и дискретни системи чрез лапласова и z-трансформация. Общи сведения. Връзка между лапласова и z-трансформация. Системни функции на аналогови и дискретни системи. Полюси и нули. Условия за реализиране.

9. Линейни и квазилинейни системи с обратна връзка. Влияние на обратната връзка върху параметрите на системата. Устойчивост на линейни стационарни системи. Критерии за устойчивост.

10. Филтрация на сигнали. Верижни реактивни филтри. Филтри от типа К. Производни филтри. Безиндуктивни филтри. Пасивни и активни RC – филтри. Кварцови филтри. Филтри с ПАВ. Цифрови филтри. Синтез на цифрови филтри.

11. Нелинейни и параметрични процеси в телекомуникациите. Нелинейни елементи и апроксимиране на характеристиките им.

12. Модулация. Общи сведения за модулацията. Видове модулации и приложения. Амплитудна модулация. Честотен спектър. Мощност. Реализиране чрез нелинейна система. Честотно уплътнение.

13. Сигнали с ъглова модулация. Особености на ЧМ и ФМ сигнали. Честотен спектър. Мощност. Шумоустойчивост. Сравнение на ЧМ и ФМ с АМ. Получаване на трептения с честотна и фазова модулация.

14. Сигнали с импулсна модулация – АИМ, ЧИМ, ФИМ, ШИМ. Честотни спектри. Получаване на сигнали с импулсна модулация.

15. Импулсно – кодова модулация. Квантуване. Грешка на квантуването. Широчина на честотната лента и пропускателна способност на системите с ИКМ. Уплътнение по време. Диференциална импулсно – кодова и делта – модулация. Аналогово – цифрови преобразуватели. Цифрово – аналогови преобразуватели. Многоканално преобразуване.

16. Амплитудна, честотна и фазова манипулация.

17. Въздействие на АМ и ЧМ сигнали върху лентови филтри.

18. Детектиране на АМ трептения.

19. Детектиране на импулсно модулирани сигнали.

20. Възбуждане на електрически трептения. Генератори. Условия за самовъзбуждане. Схемни решения. Стабилизиране на честотата чрез кварцови резонатори.

21. Фазова автоматична донастройка на честотата. Основни положения и зависимости. Детектиране на ъглово модулирани сигнали. Други приложения на системи за ФАДЧ. Синтез на честоти. Синтезатори на честоти.

22. Шумове и смущения. Устойчивост срещу смущения на системите с различна модулация.

23. Кодиране. Общи сведения за кодирането. Оптимално кодиране. Шумоустойчиво кодиране. Примери за кодове с откриване и корекция на грешките, използвани в телекомуникациите.

24. Случайни процеси. Общи сведения. Характеристики на случайни процеси. Свойства на корелационната функция.

конспект СС 2010г. – 2011г.

конспект СС 2009г.-2010г.
конспект СС 2008г.-2009г.

Коментарите са затворени.