Конспект – Приложна обработка на сигнали

К О Н С П Е К Т
по дисциплината “Приложна обработка на сигнали”
учебна година 2010/2011, ІІ курс, специалност ТИ в КТП, редовно и ІІІ курс, специалност ТИ в КТП, задочно обучение

1. Кодиране на източника и кодиране на канала. Цифрова обработка на сигнали (ЦОС). Състояние на проблема. Дискусия по съвременните приложения и решения.
2. Дискретизация и кодиране на аналогови сигнали. Едноканални и многоканални информационни системи за ЦОС. Дискусия относно елементите, определящи точността на преобразуването “аналог – код”. Изчисления на грешки.
3. Проблеми при реализация на преобразуване “код – аналог” в съвременните аудио и видеосистеми. Синтез на схеми при конкретни изисквания за приложение. (Достигане до решения, използвани в цифровите аудио и видео системи).
4. Сигнални процесори – дискусия по решенията и перспективите за цифрова обработка на сигнали.
5. Видове дискретни преобразувания (дискретно преобразуване на Фурие, бързо преобразуване на Фурие, дискретно преобразуване на Лаплас, Z-преобразуване, дискретно косинус преобразуване, дискретно преобразуване на Уолш – Адамар, бързо преобразуване на Адамар, дискретно преобразуване на Хартли).
6. Дискретизация на двумерни сигнали.
7. Видове двумерни дискретни преобразувания. Спектър на двумерни сигнали.
8. Квантуване на сигнали. Скаларно и векторно квантуване.
9. Видове кодирания при ЦОС (кодиране по дължина, кодиране с променлива дължина, аритметично кодиране, кодиране с предсказване, адаптивна делта модулация и др.).
10. Интерполация на сигнали.
11. Цифрова обработка на звукови сигнали. Кодиране на речеви сигнали.
12. Цифрова обработка на изображения. Видове дискретизация. Изкривявания при дискретизация на изображения. Методи за цифрова обработка на изображения (цифрови филтри, рангови филтри, бинаризация).
13. Цифрови филтри. Синтез на цифрови филтри. Двумерни цифрови филтри.
14. Неврони мрежи.
15. Разпознаване на сигнали – основни принципи.

конспект ПОС 2010г.-2011г.

конспект ПОС 2009г.-2010г.

конспект ПОС 2008г.-2009г.

Коментарите са затворени.