Анотация – Мултимедийни системи

Дисциплината “Мултимедийни системи” се изучава от студентите от специалности “Телекомуникационни технологии”, “Безжични комуникации и разпръскване” и “Телекомуникационна информатика” (ІІІ курс редовно и ІV курс задочно обучение) и специалност “Мениджмънт и информатика в телекомуникациите и пощите” (ІІ курс редовно и ІV курс задочно обучение) в КТП.
Целта на курса е студентите да получат знания за методите и средствата за формиране на мултимедийна среда чрез използване на видео, аудио, телевизионни, компютърни и мобилни устройства. Разглеждат се стандартите и форматите за предаване и съхраняване на изображение и звук с оглед изграждане на глобални мрежи.
Студентите се запознават със софтуерни продукти за обработка на звукови сигнали, неподвижни и подвижни изображения. След приключване на обучението си по дисциплината, студентите трябва да имат познания и умения в областта на мултимедийните системи.

Дисциплината “Мултимедийни системи” е избираема за студентите от специалности ТТ и БКР.

Формите на контрол по дисциплината са:
Редовно обучение – текуща оценка:
– проверка на придобитите знания (тест);
– проверка на уменията, придобити на лабораторни упражнения;
– разработване на мултимедиен продукт;
– защита на курсова работа (за спец. ТТ и ТИ).

Задочно обучение – изпит:
– писмен изпит под формата на тест;
– разработване на мултимедиен продукт;
– защита на курсова работа (за спец. ТТ и ТИ).

Коментарите са затворени.